استثناء کردن فایل یا فولدر

 

۱-

 

۲-

 

۳-

 

۴-